menuj Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Nafakah 'Amudain | Kitab Nikah, Part 64 - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Nafakah 'Amudain | Kitab Nikah, Part 64

 


فصل ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين فأما الوالدون: فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة أو الفقر والجنون وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط الفقر والصغر أو الفقر والزمانة أو الفقر والجنون ونفقة الرقيق والبهائم واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة وإن كان معسرا فمد من غاب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها وإن أعسر بنفقتها فلها فسح النكاح وكذلك أن أعسر بالصداق قبل الدخول

Nafkah 'amudain (asal dan furu') adalah wajib dari kerabat bagi orang tua dan anak.

Adapun orang tua maka wajib dinafkahi deng dua syarat: 1. Fakir dan cacat selamanya 2. Fakir dan gila.

Adapun anak wajib dinafkahi denga tiga syarat: 1. Fakir dan kecil. 2. Fakir dan cacat selamanya 3. Fakir dan gila. Dan nafkah hamba dan hewan ternak adalah wajib. Mereka semua tidak boleh dipaksa melakukan hal yang mereka tidak mampu.

Nafkah istri yang yang pasrah atas dirinya adalah wajib dan nafaqah tersebut dikadarkan. Apabila suami mampu maka nafkahnya dua mud umumnya daerah setempat dan lauk pauk serta pakaian yang berlaku didaerah setempat.

Dan apabila suaminya miskin maka satu mud umumnya daerah setempat yang digunakan lauk dan pakaian orang miskin.

Dan bila harus dilayani maka wajib bagi suami untuk melayaninya. Dan bila suami lebih sulit untuk menafkahinya maka bagi istri berhak untuk membatalkan nikah juga maskawin sebelum dukhul.

Baca sebelumnya: Part 63

Baca lanjutannya: Part 65

Post a Comment for "Terjemahan Matan Ghayah wa Taqrib | Fasal Nafakah 'Amudain | Kitab Nikah, Part 64"