menuj Terjemahan Kitab Jurumiyah | Fasal - Pena Teungku //
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terjemahan Kitab Jurumiyah | Fasal

 


فصل

المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف فالذى يعرب بالحركات اربعة انواع الاسم المفرد وجمع التكثيروجمع المئنث السالم والفعل المضارع الذى لم يتصل باخره شيئ وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك جمع المئنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذى لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره

(Fasal)

Yang di ‘irab ada dua pembagian, pertama di I’rab dengan harkat, kedua di I’rab dengan huruf, yang di I’rab dengan harkat ada empat pembagian:

1.     Isim Mufrad.

2.     Jama’ Taksir.

3.     Jama’ Mu’annats Salim.

4.     Fi’il Mudhari’ pada akhirnya tidak bersambung dengan apa pun.

Kesemuanya dirafa’ dengan dhummah, dinasab dengan fatah, di khafad dengan kasrah, dijazam dengan sukun, dari pembagian yang telah disebutkan tidak termasuk jama’ muannats salim, yang menasabkan dengan kasrah, isim ghairi munsharif, yang mengkhafadkan dengan fatah dan juga tidak termasuk fi’il mu’tal akhir, yang menjazamkan dengan buang akhirnya.

واللذى يعرب بالحروف اربعة انواع : التثية وجمع المذكر السالم والاسماء الخمسة والافعال الخمسة وهى يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. واما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء, واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء, واما الاسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالالف وتخفض بالياء واما الافعال الخمسة فنرفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها

Dan yang di I’rab dengan huruf ada 4 bagian, yaitu : Isim Tatsniyah, Jama’ Muzakkar Salim, Isim Yang Lima, Fi’I Yang Lima, yaitu يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين

-         Isim Tatsniyah merafakkan dengan alif, menasabkan dan mengkhafadkan denga ya.

-         Jama’ Muzakkar Salim, merafakkan dengan wawu, menasabkan dan mengkhafadkan dengan ya.

-         Isim Yang Lima merafakkan dengan wawu, menasabkan dengan alif dan mensabkan denan ya.

-         Fi’il Yang Lima merafakkan dengan sebut nun, menasabkan dan menjazamkan dengan buang nun.

Post a Comment for "Terjemahan Kitab Jurumiyah | Fasal"